Projekt edukacyjny, popularyzujący wśród najmłodszych mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego proekologiczny styl życia i zasady zrównoważonego wykorzystania walorów środowiska naturalnego

Partnerzy Projektu:

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design w Bielsku-Białej

Szkoła Podstawowa w Palkovicach

Wspólny projekt bielskiej Fundacji Ludzie-Innowacje-Design oraz Szkoły Podstawowej w Palkovicach jest realizowany od lutego do września 2014r, a jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych oraz nauczyciele biologii, przyrody, ekologii i wycho-wawcy klas z terenu pogranicza polsko-czeskiego (powiaty: Bielsko-Biała, bielski i żywiecki oraz gmina Palkovice).

Najważniejszym celem Projektu jest proekologiczna edukacja najmłodszych mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, z użyciem atrakcyjnych i nowoczesnych technik multimedialnych, dotycząca:
– problemów wykorzystania energii odnawialnej w życiu codziennym oraz korzyści , jakie z tego tytułu odnoszą ludzie i przyroda,
– upowszechnianiu wiedzy o proekologicznym stylu życia i zasadach zrównoważonego wykorzystania walorów środowiska naturalnego dla rozwoju pogranicza,
– promocji proekologicznego stylu życia,
-wspólnej troski o przyrodę i krajobraz, wyrażającej się w kładzieniu większego nacisku na te problemy w metodyce nauczania w szkołach podstawowych,

Co oferujemy w projekcie?

Dla uczniów:

– bezpłatne innowacyjne oprogramowanie edukacyjne w języku polskim i słowackim, m.in. gry i quizy edukacyjne, przybliżające tematy dotyczące wykorzystania energii odnawialnych w życiu codziennym oraz poszanowania środowiska i mądrego wykorzystania sił natury dla dobra człowieka i rozwoju lokalnego,
– możliwość udziału w ciekawych, mobilnych warsztatach multimedialnych o tematyce ekologicznej, które będą organizowane w wybranych szkołach z wykorzystaniem niepowtarzalnego EKO-BOXU (gry i zabawy, prace plastyczne, konkursy z nagrodami),
– bezpłatną broszurkę kolorowankę zachęcającą do dalszego poszerzania wiedzy na temat korzyści, jakie ludzie i środowisko odnoszą dzięki poszanowaniu przyrody.

Dla nauczycieli i wychowawców:

– współpracę z Partnerami Projektu umożliwiającą skorzystanie z materiałów metodycznych i dydaktycznych ułatwiających i poprawiających atrakcyjność edukacji dzieci w zakresie wiedzy o ekologii, zastosowaniach energii odnawialnych w życiu co-dziennym oraz zasadach poszanowania środowiska i gospodarowania jego walorami,
– możliwość urozmaicenia lekcji przedmiotowych dzięki udziałowi klas w mobilnych warsztatach multimedialnych o tematyce ekologicznej organizowanych w zaintere-sowanych szkołach,
– innowacyjne pomoce dydaktyczne tj. bezpłatne oprogramowanie edukacyjne przybliżające dzieciom tematykę proekologiczną, broszurki kolorowanki do wykorzy-stania jako materiały dydaktyczne, dodatkowe materiały metodyczne jako wsparcie w dla nauczycieli przygotowujących lekcje związane z tematyką proekologiczną.

 

Kalendarium działań:

marzec 2014 – Spotkanie rozpoczynające projekt
marzec-sierpień 2014 – Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych do działań edukacyjnych dla dzieci
wrzesień 2014 – Mobilne warsztaty multimedialne o tematyce ekologicznej
wrzesień 2014 – Kolportaż materiałów informacyjnych i edukacyjnych do szkół